Ochrana osobných údajov | Rockwell Automation distributor | ControlTech

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ControlTech spol. s r.o., IČO: 36 244 635, so sídlom Zelenečská 115 , 917 02 Trnava, zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel sro, vložka 12904/T (ďalej len „správca”) si týmto z pozície správca osobných údajov dovoľuje informovať zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, ako subjekt údajov, o tom, že jeho osobné údaje budú správcom spracovávané nasledovne:

  1)           Z dôvodu plnenia právnych povinností správcu budú spracovávané tieto osobné údaje zákazníka:

Meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie povinné údaje podľa príslušných právnych predpisov

Tieto osobné údaje budú spracovávané hlavne za účelom plnenia povinností, ktoré správcovi vyplývajú z príslušných právnych predpisov (napr. v oblasti vedenia účtovníctva). Osobné údaje môžu byť správcom poskytované tretím stranám, hlavne štátnym orgánom, čo vyplýva z právnych predpisov správcu povinnosť osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu právnych povinností, ktoré sa vzťahujú na správcu.

  2)           Z dôvodu plnenia zmluvy, ktorej zml. stranou je zákazník, budú spracovávané tieto osobné údaje zákazníka:

Meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohoto dôvodu

Tieto osobné údaje budú spracovávané hlavne za účelom vybavenia objednávky zákazníka a za účelom uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich správcovi zo zmluvy. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytované zmluvným partnerom správcu, a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu doručenia tovaru. Správca spracováva po dobu trvania práv a povinností zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z dôvodu uplatňovania práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Tieto osobné údaje budú spracovávané takisto z dôvodu uskutočnenia potrebných opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť zákazníka. Osobné údaje budú spracovávané pre účely jednania o uzavretí zmluvy. Osobné údaje pre tieto účely budú spracovávané do doby, kým príde k ukončeniu jednania o uzavretí zmluvy.

  3)           Z dôvodu oprávnených záujmov a marketinových záujmov správcu budú spracovávané tieto osobné údaje zákazníka:

Meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príp. rodné číslo, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu

 Tieto osobné údaje budú spracovávané hlavne za účelom vymáhania prípadných nárokov správcu a možného oslovenia zákazníka, s ktorým bola uzavretá zmluva, prostredníctvom ponuky na dodávku tovaru či služieb správcu. Osobné údaje zákazníka budú spracovávané pre tieto účely po dobu nevyhnutne nutnú k uplatneniu oprávnených záujmov správcu.

Správca informuje zákazníka o tom, že ak je zákazníkom právnická osoba, bude správca spracovávať osobné údaje fyzickej osoby konajúcej v konkrétnych prípadoch menom tejto právnickej osoby, a to z dôvodov vyššie uvedených a v rozsahu meno a priezvisko, pracovná pozícia, prípadne e-mailová adresa a telefónne číslo. Správca si dovoľuje informovať zákazníka, že jeho vyššie uvedené osobné údaje môžu byť v mene správcu spracovávané takisto spracovateľom ako subjektom odlišným od správcu (napr. v súvislosti s poskytovaním technickej podpory, poradenstva, zabezpečenia majetku správcu a pod.). Správca poskytne zákazníkovi na požiadanie totožnosť spracovateľov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté.

  4)           Podmienky ochrany osobných údajov pri nákupe v e-shope:

Uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokým medzi vami a predávajúcim príde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Také spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje najmä za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán.
Uchovávanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu stanovenú zákonom od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovávania zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Také spracovanie je možné na základe čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie.

Spracovanie získaných osobných údajov všetkých zákazníkov správcu prebieha v súlade zo zákonom č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov a o znení a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadením Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len „nariadenie“).

Zákazník je oprávnený požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať poskytnutie informácií o priebehu spracovania, ďalej má zákazník právo na prenositeľnosť osobných údajov. Zákazník môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Zákazník môže vzniesť námietku, požadovať výmaz a obmedzenie spracovania osobných údajov len so zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov. Všetky úkony môže zákazník požadovať výhradne písomnou formou na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listinnou formou zaslaním na adresu spoločnosti.

 

Akékoľvek dotazy týkajúce sa spracovania osobných údajov budú zákazníkovi zodpovedané telefonicky na tel. č. 0903 700 594 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Týmto bol zákazník oboznámený so svojimi právami, ktoré mu vyplývajú zo zákona a nariadení a bol informovaný o tom, aké osobné údaje, pre aké účely a po akú dobu budú správcom spracovávané.